Garantija

Svarbu! Prieš grąžindami prekę garantijai:
1. Susipažinti su „Bendrosiomis garantijos sąlygomis“;
2. Jei nėra originalios pakuotės, įranga turi būti tinkamai supakuota taip, kad nebūtų pažeista transportuojant;
3. Skiltyje „Parama“ užpildykite prašymą. Klientų pagalba informuos jus apie tolesnius veiksmus.

Garantija:
Garantija asmenims: 2 metai
Garantija juridiniams asmenims: 1 metai

Bendrosios garantijos sąlygos

1. Bendrosios nuostatos.
1.1. Visoms UAB Rundman parduodamoms prekėms, perkant fiziniams asmenims, suteikiama gamintojo garantija Latvijos Respublikos norminiuose aktuose numatyta tvarka, jei laikomasi naudojimo instrukcijų. Juridiniams asmenims suteikiama pardavėjo ar gamintojo nurodyta garantija, kurios terminas yra vieneri metai.
1.2. Prekės gamintojo nurodytu garantiniu laikotarpiu UAB Rundman arba gamintojo įgaliotas servisas nemokamai atlieka sugedusių dalių remontą ar pakeitimą, jeigu pažeidimai atsirado gamybos proceso metu, konstrukciniai ar susidėvėjimo pažeidimai, defektai, susiję su naudotas komponentas. Negarantijos atveju arba pasibaigus garantiniam laikotarpiui, klientui gali būti pasiūlyta mokama remonto paslauga.
1.3. Klientas, atiduodamas prekę garantiniam remontui, prideda pardavėjo išduotą garantinį liudijimą, pirkimo kvitą ar važtaraštį, kuriame nurodo prekės trūkumą ar jo apraiškas. Garantinis dokumentas galioja tik tuo atveju, jeigu jame teisingai ir aiškiai nurodytas ir nurodytas: prekės modelis, prekės serijos numeris, pardavimo data, garantinis laikotarpis, pardavėjo antspaudo atspaudas, pardavėjo ir pirkėjo parašai. . Draudžiama daryti bet kokius pakeitimus, ištrinti ar perrašyti garantijos pareiškime nurodytus duomenis – tokiu atveju kuponas bus pripažintas negaliojančiu.
1.4. Vartotojas prekę gali grąžinti garantiniam remontui pristatydamas sugadintą prekę į gamintojo nurodytą garantinį servisą arba pristatydamas į UAB Rundman biurą: UAB Rundman, Berzaunes 11A, Rīga, LV1039. Jei originalios pakuotės nėra, pažeista įranga turi būti tinkamai supakuota, kad nebūtų pažeista transportuojant. Visas išlaidas už saugų prekės pristatymą į UAB Rundman biurą arba gamintojo nurodytą garantinio aptarnavimo centrą apmoka vartotojas.
1.5. Siekiant pagreitinti remonto darbus, prekę pageidautina pateikti standartiškai (su priedais, maitinimo šaltiniu, specialiais laidais ir pan.).
1.6. Garantijos davėjas ar teikėjas garantinius įsipareigojimus įvykdo per protingą terminą, iš anksto susitaręs dėl apytikslio įvykdymo termino ir nesukeldamas nepatogumų vartotojui (remonto laikas gali būti pratęstas, susitarus su vartotoju).
1.7. Garantinės sąlygos nenumato gaminio pakeitimo garantinio remonto metu, išskyrus atvejus, kai garantijos davėjas negali laikytis 1.6. taisykles. Pardavėjas atsako už galimybę pakeisti įrangą, iš anksto susitarus su klientu.
1.8. Pakeistai / suremontuotai įrangai išlaikomas ankstesnis garantinis laikotarpis.
1.9. Jeigu garantinio įrangos remonto metu kliento nurodytos žalos nepavyksta aptikti arba garantinis remontas nepasitvirtina, dėl šių Taisyklių 3 punkte nurodytų priežasčių, UAB Rundman arba gamintojo įgaliotas serviso centras pasilieka teisę iki 2015 m. reikalauti iš Kliento kompensacijos už diagnostiką.

2. Garantinių įsipareigojimų apribojimai:
2.1. Garantija netaikoma jokiai programinei įrangai ir skirtingų įrenginių suderinamumui.
2.2. Prekių prevencijai, aptarnavimui ir priežiūrai garantija netaikoma.
2.3. Garantija taikoma tik baterijoms (baterijoms, akumuliatoriams) ir kitiems komponentams, kurių ištekliai riboti. Garantijos terminą nustato gamintojas.

3. Garantija prekėms netaikoma, jei:
3.1. Prekės įsigijimo dokumentacija (patvirtinimai) neišsaugoma.
3.2. Gamyklos etiketėje esanti informacija pažeista arba suplyšusi.
3.3. Esant mechaniniams pažeidimams.
3.4. Yra stichinių nelaimių, gaisrų, buitinių veiksnių, atsitiktinių išorės veiksnių padarytos žalos.
3.5. Į korpusą pateko skysčio, dulkių ar pašalinių medžiagų.
3.6. Žala atsirado dėl aukštos (netinkamos) maitinimo įtampos.
3.7. Prekė buvo atidaryta, taisyta ar pakeista UAB Rundman arba gamintojo neteisėtame aptarnavimo centre.
3.8. Žala atsiranda dėl nestandartinių ir/ar nekokybiškų eksploatacinių medžiagų, atsarginių dalių, komponentų, priedų naudojimo.
3.9 Priežiūrai buvo naudojamos netinkamos valymo priemonės.
3.10. Gaminys naudojamas netinkamoje aplinkoje (didelė drėgmė).
3.11. Nesilaikyta prekių naudojimo instrukcijų.

4. Garantija netaikoma
4.1. Eksploatacinės medžiagos, priedų rinkiniai, priedai.
4.2. Jei reikia pakeisti, filtrai, baterijos, akumuliatoriai, saugikliai ir kitos gaminio dalys bei priedai, kurių ištekliai yra riboti, su sąlyga, kad toks pakeitimas reikalingas pagal konstrukciją ir neapima gaminio išmontavimo.
4.3. Optinių galvučių ir kitos informacijos skaitytuvų valymas.
SIA Rundman neatsako už galimą žalą, kurią prekė (prekė) gali tiesiogiai ar netiesiogiai padaryti žmonėms, gyvūnams, turtui, jeigu tai įvyko nesilaikant prekės įrengimo, naudojimo instrukcijų ir sąlygų.
Kad nekiltų nesusipratimų, prašome atidžiai perskaityti prekės (prekės) naudojimo instrukciją, taip pat pasitikrinti, ar teisingai užpildytas garantinis talonas. Draudžiama daryti bet kokius pakeitimus, ištrinti ar perrašyti garantiniame talone nurodytus duomenis.

Skiltyje „Palaikymas“ užpildykite garantijos paraišką. Klientų pagalba informuos jus apie tolesnius veiksmus.