Privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai (datu subjektam) informāciju par fiziskās personas datu apstrādes mērķi, nolūku, apjomu, drošību, aizsardzību, kā arī sniegt citu informāciju par personas datu apstrādi.


Personas dati
Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu.


Privātuma politikas piemērošana
SIA “RUNDMAN” privātuma politika tiek piemērota uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā veidā (formā) fiziskā persona sniedz savus personas datus (vai fiziskās personas datus sniedz trešā persona saskaņā ar likumu/pilnvaru/piekrišanu): papīra formā, elektroniskā formā, SIA “RUNDMAN” interneta mājaslapā, interneta veikalā u.tml.


Pamatinformācija
Personas datu apstrādes mērķis: Preču pirkumu/pakalpojumu līgumu slēgšana, preču piegādes izpildīšana, norēķinu administrēšana, garantijas saistību izpilde.
Pārzinis: SIA “RUNDMAN”, reģistrācijas Nr. 40103391744
Juridiskā adrese: Valdeku 59-34, Rīga, LV1058 (faktiska: Berzaunas 11a, Rīga, LV-2015, Latvija)
Tiesiskais pamats: SIA “RUNDMAN” leģitīmās intereses.
Datu nodošana uz trešo valsti: Nenotiek.
Datu saņēmēji: Pārzinis, pārziņa operators un kompetentās (tiesībsargājošās) valsts iestādes, sadarbības partneri un pakalpojumu (ārpakalpojumu sniedzēji) sniedzēji, datu-bāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji, grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēji, advokātu, juristu biroji, operatori, u.tml./u.c..
Datu aizsardzības speciālists:  lūdzu aizpildīt anketu sadaļā "Atbalsts". 


Personas datu apstrāde un tiesiskais pamats
Personas datu apstrāde tiek veikta, lai realizētu šajā privātuma politikā noteikto mērķi, tajā skaitā, realizētu SIA “RUNDMAN” leģitīmās intereses (veiktu komercdarbību), izpildītu normatīvo aktu prasības attiecībā uz fizisko personu “personas datu” saņemšanu, apstrādāšanu, glabāšanu, nodošanu, u.tml., kā arī lai izpildītu patērētāju tiesību regulējošo normatīvo aktu prasības.
Personas datu glabāšanas ilgums ir atkarīgs no normatīvajā aktā reglamentētā termiņa vai noslēgtā līguma noteiktā termiņa, vai SIA “RUNDMAN” reglamentētā termiņa. Personas dati netiek glabāti ilgāk, kā tas nepieciešams, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, ievērojot SIA “ RUNDMAN ” leģitīmās intereses. Iestājoties apstākļiem, kad personas datu apstrāde/glabāšana nav nepieciešama – personas dati tiek dzēsti.
Personas datu apstrāde tiek veikta izmantojot specializētas un drošas programmatūras, lai nodrošinātu drošu personas datu apstrādi un glabāšanu, izmantojot antivīrusa programmas (“ugunsmūrus”) un izmantojot citu tehnoloģiskos risinājumus. Personas dati tiek aizsargāti ar piekļuves sistēmām un speciālām programmatūrām.


Personas datu nodošana
Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm (valstis, kuras nav ES un/vai EEZ valstis).
Personas dati var tikt nodoti SIA “ RUNDMAN ” sadarbības (tajā skaitā ārpakalpojumu izpildīšanas kompānijām) partneriem, pakalpojumu sniedzējiem (operatoriem) un pilnvarotām juridiskām, fiziskām personām (juristi, advokāti). Personas datu nodošana notiek droši, izmantojot drošas programmatūras un tehnoloģijas. Personas dati tiek nodoti tikai tādā apmērā, kādā tas nepieciešams, lai izpildītu SIA “RUNDMAN” tiesiskās un leģitīmās intereses.  Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS.


Personas datu aizsardzība
Personas datu aizsardzība tiek realizēta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (regulas, likumi, noteikumi) personas datu apstrādes jomā.


Piekļuve saviem personas datiem
Fiziskā persona saviem personas datiem var piekļūt uz rakstveida iesnieguma pamata, ievērojot personas datu regulējošo normatīvo aktu prasības, iesniegumu pieņemšanas un izskatīšanas regulējošo normatīvo aktu prasības, nosūtot (pa pastu: SIA “ RUNDMAN ”, Berzaunas 11a, Rīga, LV-2015, Latvija  vai iesniedzot rakstveida iesniegumu sadaļa "Atbalsts".
Iesniedzot iesniegumu, fiziskai personai ir pienākums sevi identificēt nepieciešamajā/tādā apjomā, lai SIA “RUNDMAN” būtu iespējams pārliecināties, ka rakstveida iesnieguma iesniedzējs ir tā persona, kuras datus viņa pieprasa. Šajā gadījumā SIA “RUNDMAN” izsniedz iesniedzējam pieejamos personas datus un citu likumā paredzēto informāciju.


Tiesības atsaukt piekrišanu
Fiziskai personai ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Atsaukšana ir iesniedzama tādā pašā veidā, kādā tika dota piekrišanas savu personas datu apstrādei.
Jebkurā gadījumā fiziskā persona savu rakstveida atsaukumu par personas datu apstrādes pārtraukšanu var nosūtīt uz SIA “RUNDMAN” juridisko adresi: Berzaunes iela 11a, Rīga, LV-2015, Latvija.  Piekrišanas atsaukums neietekmē personas datu apstrādi, kura tika veikta pirms atsaukuma saņemšanas. Kā arī piekrišanas atsaukums neietekmē un nepārtrauc personas datu apstrādi, kas tiek veikta saskaņā un/vai pamatojoties uz tiesiskiem pamatiem (regula, likums, noteikumi).

Telefonsarunu audio ieraksti
Brīdinām, ka visas telefonsarunas tiek ierakstītas klientu apkalpošanas kvalitātes kontroles nolūkos. Pārzinis SIA “RUNDMAN” juridisko adresi: Berzaunes iela 11a, Rīga, LV-2015, Latvija.  


Nobeiguma informācija
SIA RUNDMAN ir tiesības veikt privātuma politikas izmaiņas, par to informējot attiecīgās fiziskās personas (datu subjektus).
Šo noteikumu sadaļu virsraksti nav interpretējami nekā citādi, kā tikai ērtākai noteikumu pārskatāmībai.
Datu subjektam (fiziskai personai), ja tā uzskata, ka ir pārkāptas tās tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi, ir tiesības vērsties pie SIA “RUNDMAN” vai Datu valsts inspekcijā.